ทำวัตรเร่ิมวิปัสสนา

ทำวัตรเร่ิมวิปัสสนา

 

เย็นเช้าเราทำวัตร จะได้ขัดเกลาจิตหนอ
โยคีมีมากพอ พร้อมเร่ิมเพียรไม่เปลี่ยนใจ
นั่งสดับรับฟังอยู่ ธรรมะรู้เรื่องใช่ไหม
มรรคานำพาไป เพื่อปล่อยว่างวางอัตตา
“อนัตตา” อารมณ์นั้น ความสำคัญมากหนักหนา
เมื่อเห็นวิปัสสนา นำสักกายะละเลย
เพียงขยันหมั่นกำหนด อย่างหมดจดปรากฏเผย
อุปาทานกาลก่อนเคย ยึดถือมั่นพลันจากลา
รู้ธรรมรู้ตรงที่ กายจิตมีไม่ห่วงหา
แจ่มแจ้งชัดอนัตตา ตามกำหนดปลดเปลื้องไป
รูปนามขันธ์ห้านี้ จะคงที่เที่ยงตรงไหน
สูญว่างวางเถิดใจ อย่ายึดมั่นถือมั่นเลย ฯ