พระพุทธเจ้ากับแม่น้ำคงคา Buddha and Ganga

พระพุทธเจ้ากับแม่น้ำคงคา Buddha and Ganga

แม่น้ำคงคา แม่น้ำสายหลักที่เป็นหัวใจของคนฮินดูในเมืองวาราณสี มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไร? ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเดินทางมาจากพุทธคยาเพื่อมาแสดงธรรมโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ที่เมืองแห่งนี้พระพุทธองค์ได้เดินผ่านแม่น้ำสายนี้พร้อมกับได้แวะพักเพื่อใช้น้ำทรงพระวรกายแต่พระองค์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ ( ก้าวแรกที่พระพุทธองค์ประทับรอยเท้าที่เมืองแห่งนี้ สัณนิฐานกันว่า เป็นบริเวณท่า ราช ฆาท) จากนั้นก็ทรงเดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่อยู่ห่างออกไปประมาณสิบกว่ากิโล ตลอด๑พรรษาในเมืองแห่งนี้พระพุทธองค์ก็จะไม่ให้ความสำคัญพร้อมกับปฏิเสธความเชื่อของคนฮินดูที่กล่าวว่าแม่น้ำสายนี้ว่าสามารถล้างบาปได้ แต่ก็ทรงทำได้เมื่อทรงมีพระชนม์ชีพอยู่เท่านั้น เพราะภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพพาน กษัตริย์แห่งเมืองวาราณสีได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ที่สารนาทก็ได้นำมาลอย ณ แม่น้ำคงคา ตามความเชื่อของคนฮินดูก็เลยทำเรื่องราวของพระพุทธองค์ไปเกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายนี้อีกครั้ง…..
KOM101@BHU