กุศลและอกุศล ย่อมให้ผลแก่ผู้ทำทั้ง ๓ กาล

 

กุศลและอกุศล ย่อมให้ผลแก่ผู้ทำทั้ง ๓ กาล อกุศล คิดจะทำก็เป็นทุกข์ กำลังทำก็เป็นทุกข์
ทำแล้วก็เป็นทุกข์ กุศล คิดจะทำก็เป็นสุข กำลังทำก็เป็นสุข ทำแล้วก็เป็นสุข

…รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกา