ใช้สิทธิตามรธน.ใหม่ทันที”ไพบูลย์”ขอดูเงินวัดทั่วประเทศ

ใช้สิทธิตามรธน.ใหม่ทันที”ไพบูลย์”ขอดูเงินวัดทั่วประเทศ

“ไพบูลย์” ใช้สิทธิข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญใหม่ ขอดูบัญชีการเงินวัดทั่วประเทศจาก ผอ.พศ.

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ 2560 ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 6เมษายน วันนี้ตนจึงได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะทราบว่าทางมหาเถรสมาคมได้มีมติที่40/2558ให้วัดทุกแห่งจัดทำรายงานบัญชีทางการเงินและทรัพย์สินของแต่ละวัด โดยให้จัดส่งมาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเก็บรักษาไว้ ซึ่งตนได้ทราบว่าวัดทั่วประเทศจัดทำรายงานดังกล่าวประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศฺ 2559 ส่งมาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วเป็นจำนวนหลายวัดแล้วนั้น

และเนื่องจากเอกสารดังกล่าวมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ ดังนั้นตนจึงขอใช้สืทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา25วรรคสอง มาตรา45และมาตรา59 ขอสำเนาเอกสารข้อมูลทั้งสองรายการของทุกวัดที่จัดส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รวบรวมเก็บรักษาไว้ หรือหากได้มีการจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ขอรับเป็นไฟล์ข้อมูลแทน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาแนวทางปฏิรูปการจัดการทรัพย์สินของวัด เพื่อให้เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเพิ่มความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อกิจการพระพุทธศาสนา

นายไพบูลย์กล่าวว่า อีกสาเหตุหนึ่งตนต้องการที่นำบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ นำมาดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการตามรัฐธรรมนูญใหม่จะดำเนินการได้จริงหรือไม่