ดูนิวรณ์ให้ดี ๆ

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
ดูนิวรณ์ให้ดี ๆ ให้พยายามระงับ จิตที่ทรงสมาธิอยู่ไม่ได้นาน ก็เพราะนิวรณ์เข้ามาแทรกใจ ทำให้ฟุ้งซ่าน ซึ่งก็ไม่ใช่ของแปลก ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเจ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์ แต่ในขณะเดียวกั้น รู้แล้วก็พึงหาทางแก้ไขด้วย มิใช่เห็นธรรมดาแล้วปล่อยทิ้งไป ให้จิตเป็นทาสของนิวรณ์อยู่เป็นปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ ไม่มีการก้าวหน้าในผลของการปฏิบัติ ต้องตั้งสติตั้งใจเอาไว้ให้ดี ๆ เพียรเอาชนะนิวรณ์ให้ได้ไปในที่สุด พึงเร่งรัดการปฏิบัติ อย่าทำใจให้ฟุ้งซ่าน รักษาอารมณ์การปฏิบัติเข้าไว้ให้ดี จักได้เห็นโทษนิวรณ์ ๕ ประการได้ชัดเจน