ความบริสุทธิ์แห่งจิต

ความบริสุทธิ์แห่งจิต

ต้องเจริญสติปัฏฐาน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้มีจิตเศร้าหมอง จักเศร้าหมอง,มีจิตผ่องแผ้ว
ก็ย่อมพากันหมดจดโดยวิเศษดังนี้และความผ่องแผ้วของจิตดังว่านั้นจะเกิดขึ้นได้
ก็ด้วยสติปัฏฐานมรรคนี้

เพราะเหตุนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงตรัสว่า สตฺตานํ วิสุทฺธิยา

เพื่อความหมดจดโดยวิเศษ
ของสัตว์ทั้งหลาย