ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์

“ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้นั้น ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์”