จิตของผู้เจริญจะเมตตามาก

จิตของผู้เจริญจะเมตตามาก
การพูดให้คนอื่นดูต่ำเพื่อยก
ตนให้สูงนั้น ไม่ใช่วิสัยของ
นักปฏิบัติ จิตคนเรามีหลาย
ระดับ การกระทำอาจจะแตก
ต่าง ต้องอภัยให้กันและกัน
คือ หนทางการปฏิบัติ เราก็
แค่ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่ง
แค่อยากจะเป็นคนดี ขอแค่มี
พื้นที่ให้ยืนเพื่อเดินทางต่อ