สายน้ำเปลี่ยนใจปลา กาลเวลา

สายน้ำเปลี่ยนใจปลา กาลเวลา
เปลี่ยนใจคน แต่ผู้ที่มีใจหนักแน่น
และมั่นคง อะไรก็ไม่สามารถทำ
ให้เปลี่ยนแปลงได้ สตรีหากไร้ศีล
ก็สิ้นสวย บุรุษก็ด้วยหากไร้ศีลก็
สิ้นศรี เกิดเป็นมนุษย์ต้องหมั่น
สร้างความดี กายเนื้อนี้ยืมมาอย่า
ได้ลืม