ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง
ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
ความคุ้นเคยกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง
พระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง

ขุ.ธ.๒๐๔


……………………..
Dhamma on Lens