ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เผยแพร่ธรรมนั้น

ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เผยแพร่ธรรมนั้น
ย่อมได้รับอนิสงส์ดังนี้เป็นต้น
ทำให้ได้เพลิดเพลินมีความสุขใจในการสร้างความดี ๑
ทำให้ได้กุศลผลบุญ ๑ ทำให้คลายจากทุกข์ ๑
ทำให้ไม่ตกไปสู่อบายภูมิ ๑ ย่อมได้ความสุขในชีวิต ๑
ทำให้มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ๑
ย่อมนำพาไปในการสร้างกุศลอื่นๆ ๑
ทำให้จิตใจเราไม่เพิกเฉย ในการสร้างความดีต่อไป ๑
ทำให้ได้ชื่อว่าไม่ตายตามพระพุทธวัจนะ ๑
เหล่านี้เป็นต้น
ดีมาก

(หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)